واحد تلفن نمابر و پست الکترونیک
روابط عمومی
تحریریه خبر karmandannews@gmail.com
بازرگانی karmandannews@gmail.com
نشانی