گزارش تصویری از اجرای رزمایش پدافند زیستی بسیج وزارتخانه ها و ادارات توسط مرکز بسیج وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی
گزارش تصویری از اجرای رزمایش پدافند زیستی بسیج وزارتخانه ها و ادارات توسط مرکز بسیج وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی
گزارش تصویری از اجرای رزمایش پدافند زیستی توسط مدافعان سلامت در بسیج وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی