ضدعفونی خودکار خودروهای عبوری به همت بسیج وزارتخانه ها و ادارات +ویدئو
ضدعفونی خودکار خودروهای عبوری به همت بسیج وزارتخانه ها و ادارات +ویدئو
با ابتکار بسیج وزارتخانه ها و ادارات خودورهای عبوری از خیابان بصورت خودکار از طریق پاشش محلول ضد عفونی می شوند

به گزارش  کارمندان نیوز ،با ابتکار بسیج وزارتخانه ها و ادارات خودورهای عبوری از خیابان بصورت خودکار از طریق پاشش محلول ضد عفونی می شوند