حضور ۱۲۰ موتورسوار حرفه ای در مراسم حرم تا حرم
حضور ۱۲۰ موتورسوار حرفه ای در مراسم حرم تا حرم

حضور ۱۲۰ موتورسوار حرفه ای در مراسم حرم تا حرم به همت تربیت بدنی بسیج وزارتخانه ها و ادارات؛

حضور ۱۲۰ موتورسوار حرفه ای در مراسم حرم تا حرم به همت تربیت بدنی بسیج وزارتخانه ها و ادارات؛