ترویج فرهنگ حمایت از کالای ایرانی-کالای ایرانی می خرم تا سفره کارگر ایرانی خالی نماند!
ترویج فرهنگ حمایت از کالای ایرانی-کالای ایرانی می خرم تا سفره کارگر ایرانی خالی نماند!

کالای ایرانی می خرم تا سفره کارگر ایرانی خالی نماند

کالای ایرانی می خرم تا سفره کارگر ایرانی خالی نماند!

  • نویسنده : خبرنگار